HP Rani Plasts dataskyddsbeskrivning

I den här dataskyddsbeskrivningen går vi igenom hur HP Rani Plast Ab hanterar personuppgifter. Företaget hanterar personuppgifter som berör kunder, potentiella kunder och deras anställda, samt arbetssökande.

I beskrivningen går vi igenom

 • Kontaktuppgifter till registerupprätthållaren samt den dataskyddsansvariga
 • Vilka uppgifter vi samlar in
 • Vilka rättigheter de registrerade har och hur de kan användas
 • Vad vi använder uppgifterna till och enligt vilka rättsprinciper
 • Hur länge vi sparar uppgifterna
 • Mottagarna till uppgifterna samt överföring av uppgifterna till tredje länder
 • Vilka risker som är förknippade med datahanteringen och hur vi skyddar uppgifterna

Kontaktuppgifter till upprätthållaren av registret

HP Rani Plast Ab
Fabriksvägen 6

68700 Terjärv – Finland
Tel. + 358 20 768 0111
 info@hpraniplast.com
FO-nummer: 1859577-8 

Vilka personuppgifter är och för vilka ändamål vi samlar in dem

De personuppgifter som HP Rani Plast Ab samlar in kan delas in enligt följande:

 • Uppgifter som behövs för kontakt och identifiering såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, samt för avtal och kontroll av kredituppgifter även personnummer.
 • Uppgifter som beskriver arbetsuppgiften: titel, arbetsbeskrivning samt ansvarsområde
 • Uppgifter som berör arbetsansökningar och rekrytering såsom namn, adress, övriga kontaktuppgifter, födelsetid, språkkunskaper, kompetens, förtroendeuppdrag, bild på personen, uppgifter som berör intervjuer och tester, samt eventuella andra uppgifter som arbetssökanden själv uppger.
 • Uppgifter som berör användningen av våra webbsidor: cookies, ip-adress, identifiering av apparater och kunder. Vi använder Google Analytics för att samla in anonym information om besökarna, och använder informationen för att förbättra vår webbtjänst.

Personuppgifter som vi samlar in direkt av den registrerade

I första hand samlar vi in uppgifter av den registrerade själv i samband med kundbetjäning eller när den registrerade uppger uppgifterna via nätblanketter, chat eller e-post.  De här uppgifterna används för att hålla kontakt, för att betjäna kunder och erbjuda dem tjänster. Också besöksstatistiken på webbsidan uppstår via de registrerades egna handlingar då de besöker vår webbsida.

Personuppgifter som vi själva kan samla in från tredje part

För att försäkra oss om att undertecknaren har namnteckningsrätt samlar vi in information från tredje parter och genom att använda offentliga källor såsom webbsidor och företagsregister (som YTJ och PRH:s handelsregister).

Vilka rättigheter den registrerade har och hur de kan användas

Den registrerade har följande rättigheter gällande de personuppgifter som vi innehar:

 1. Rätt att ta del av personuppgifterna

Den registrerade har rätt att ta del av de personuppgifter vi innehar. Rätten kan dock begränsas av lagstiftning eller för att skydda andra personers integritet.

 1. Rätt att korrigera uppgifter

Den registrerade har rätt att be att felaktiga eller bristfälliga uppgifter korrigeras.

 1. Rätt att radera uppgifter
 • Den registrerade har rätt att be om att hens uppgifter raderas. Det kan göras t.ex. i följande fall:
 • Den registrerade tar tillbaka sitt medgivande, och det finns inte andra skäl till behandlingen
 • Den registrerade motsätter sig att uppgifterna behandlas och det finns inte andra skäl för att fortsätta behandlingen av uppgifterna
 • Behandlingen av uppgifterna strider mot lagen

4. Rätt att begränsa uppgifterna

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna.

 1. Rätt att motsätta sig

Den registrerade har rätt att motsätta sig att hens uppgifter hanteras.

 1. Rätt att flytta uppgifterna

De uppgifter som den registrerade angett har hen rätt att få i elektronisk form. Rätten berör personuppgifter som har behandlats automatiskt baserat på ett avtal eller på medgivande. Rätten att flytta uppgifter mellan olika system berör inte kontaktuppgifter till professionella personer som behandlas i affärsrelationer mellan företag, i sådana fall där behandlingen inte baserar sig på den registrerades medgivande eller ett kontrakt där den registrerade är en avtalspart.

 1. Rätt att ta tillbaka medgivande

Den registrerade har rätt att ta tillbaka sitt medgivande när som helst utan att det påverkar lagligheten i processen som utförts före tillbakatagandet, om behandlingen baserar sig på den registrerades medgivande. Tillbakatagandet av medgivandet kan leda till begränsningar i möjligheterna att erbjuda service.

 1. Rätt att göra överklagande till övervakande myndighet

Den registrerade har rätt att överklaga till myndigheterna ifall hen misstänker att uppgifterna används på ett otillbörligt eller olagligt sätt.

I frågor som beror rättigheterna kan man vara i kontakt med

HP Rani Plast Ab
Fabriksvägen 6

68700 Terjärv – Finland
Tel. + 358 20 768 0111
info@hpraniplast.com

Vad uppgifterna används till och enligt vilka rättsprinciper

Vi använder uppgifterna för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter samt de skyldigheter som baserar sig på olika avtal. Rättsprinciperna för behandlingen är:

Att göra ett avtal giltigt

Den främsta rättsprincipen för behandlingen av personuppgifter är att uppfylla skyldigheterna i ett avtal. I den mån det behövs använder vi personuppgifterna för att producera och leverera produkter och tjänster.

Lagstadgade skyldigheter

Också lagstadgade skyldigheter inverkar på vår verksamhet, och vi hanterar personuppgifter till exempel enligt bokföringslagen.

Medgivande

För att utveckla vår webbsajt samlar vi in data från analytik baserat på medgivande. Du ger ditt tillstånd genom att godkänna cookies då du besöker sidan.

Gällande uppgifter som samlas in för marknadsföring ber vi om medgivande av den registrerade. Medgivandet kan när som helst tas tillbaka.

Legitimt intresse

Behandlingen av arbetsansökningar baserar sig på ett legitimt intresse att behandla uppgifterna. Förhållandet som detta grundar sig på uppstår då du skickar en arbetsansökan för att vi ska rekrytera dig. Du har rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas men det betyder att vi inte kan behandla din ansökan och att du därmed inte kan bli vald för jobbet.

Hur länge vi sparar uppgifterna

Personuppgifterna sparas enbart under avtalsperioden och sex år efter det för att behandla eventuella avtalsförbindelser, reklamationer eller korrigeringar, ifall inte annat krävs enligt lagen (såsom bokföringslagen).

Besöksanalytik från webbsajten sparas i 26 månader för att utveckla och följa upp marknadsföringen och kundbetjäningen.

När det gäller rekryteringen sparar vi personuppgifter som berör en viss position i två år. Öppna ansökningar sparas i 12 månader efter att ansökan sänts in.

Mottagare av uppgifterna och flytt av uppgifterna till tredje länder

Uppgifterna kombineras inte med andra register och de utlämnas inte heller till tredje parter, ifall inte lagstiftningen kräver det.

Uppgifter som berör rekrytering kan delas mellan koncernbolagen för internt bruk. De kan också delas med eventuella underleverantörer som är involverade i rekryteringsprocessen. HP Rani Plast har ingått ett skilt avtal med underleverantörerna om rekrytering och behandling av personuppgifter.

Skydd av uppgifterna

Målet med HP Rani Plast Ab:s säkerhetsåtgärder är att trygga tillgången till information, personuppgifter och IT-system, att försäkra sig om att de är konfidentiella och fullständiga, samt att minimera skador orsakade av eventuella avvikelser. Skyddsåtgärderna baserar sig på en riskanalys och de står i proportion till det objekt som risken gäller. I alla skyddsåtgärder och all behandling av personuppgifterna beaktar vi ikraftvarande lagstiftning gällande dataskydd.